elektronnі-navchalnі-posіbniki-vikladachіv-koledzhu-u-Medіatetsі-NMTs-VFPO

Електронні навчальні посібники викладачів коледжу у Медіатеці НМЦ ВФПО

Медіатека електронних засобів навчання ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» пропонує викладачам та здобувачам освіти електронні навчальні посібники для усіх спеціальностей. Приємно, що у Медіатеці розміщені також видання, авторами та рецензентами яких є  викладачі нашого коледжу. Ці навчальні підручники можна переглянути у Е-бібліотеці ВСП «РФК НУБіП України», або за покликаннями НМЦ ВФПО.

Геодезія. Частина 1. / Ольга Петрова, рец. Вадим Люльчик

Електронний посібник підготовлено згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший бакалавр для здобувачів освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Розглянуто загальні геодезичні поняття, описані основні форми рельєфу та способи їх зображення на планово-картографічних матеріалах, наведено приклади розв’язування задач на топографічних планах та картах, роз’яснено методику та техніку проведення усіх видів геодезичних знімань, способи визначення площ земельних ділянок. Окремо подано посилання на електронні ресурси, презентації та відеофільми з дисципліни. Електронний посібник складається з 9 розділів і містить 125 елементів візуалізації з них 37 відеоматеріалів.

Основи ґрунтознавства та геології / Неля Русіна, рец. Вадим Люльчик

Посібник розроблений відповідно до навчальної програми з дисципліни «Основи ґрунтознавства та геології» закладів фахової передвищої освіти для здобувачів освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». У навчальному посібнику викладено теоретичні засади основ ґрунтознавства та геології. Розглянуто основні закони наукового ґрунтознавства, суті геологічних і геохімічних аспектів. Описано ґрунтоутворювальні процеси, склад та властивості ґрунтів. Представлено будову, властивості, класифікацію ґрунтів всіх кліматичних зон України, ґрунтово-географічне районування, шляхи поліпшення родючості та захисту ґрунтів від ерозії. Містить методичний матеріал, навчальні відеофільми, довідково-інформаційні матеріали, ілюстрації тощо. Електронний підручник складається з 3 розділів і містить 149 елементи візуалізації з них 45 – відеоматеріали.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/geodezija/FUNDAMENTALS_OF_SOIL_SCIENCE_AND_GEOLOGY/Golovna/Golovna.htm

Будівельні конструкції / Алла Петриковська, рец. Людмила Балдич

Електронний посібник з навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» містить головну сторінку, теоретичні відомості, тести, додатки до практичних робіт, список використаних літературних джерел, навчальну програму.

Теоретичні відомості розроблено з усіх тем навчальної програми із достатнім рівнем візуалізації навчального матеріалу, вони містять: відеофільми, рисунки, фотографії, таблиці, схеми. В тексті розроблено гіперпосилання на зовнішні джерела інформації. У кожній темі підручника наведено контрольні питання з активними гіперпосиланнями на відповідний матеріал теоретичних відомостей, що дає можливість студентам самостійно перевірити рівень засвоєння знань.

Електронний посібник може бути використаний студентами і викладачами закладів фахової передвищої освіти під час підготовки фахівців зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Складається з 2 розділів і містить 431 елементів візуалізації з них 25 відеоматеріалів.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/pidruchnuku13122023/Budivelni%20konstrykciy/Golovna/Golovna.htm

Об’єктно орієнтоване програмування / Олександр Бабич, рец. Сергій Бабич

Електронний посібник «Об’єктно орієнтоване програмування» дає уявлення, початкові знання та практичні навички, які відповідають сучасним тенденціям в галузі проєктування та розробки складних програмних систем на прикладі платформи JAVA. Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи та засоби проєктування та розробки складних об’єктно орієнтованих програмних систем з використанням платформи JAVA. Призначений для викладачів та здобувачів освіти зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення.

https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/ingenerija_programnogo_zabezpegennia/ob’yektno%20oriyentovane%20prohramuvannya/OB’YEKTNO%20ORIYENTOVANE%20PROHRAMUVANNYA/Golovna/Golovna.htm

У форматі PDF в Медіатеці НМЦ та Е-бібліотеці коледжу можна переглянути такі посібники та підручники викладачів коледжу:

Основи екології / Стефанія Малимон, Вадим Люльчик, Оксана Орихівська

Запропонований навчальний посібник нового покоління «Основи екології» максимально наближений до сучасних європейських стандартів навчальної літератури. Він призначений для студентів всіх спеціальностей, містить методичний матеріал, довідково-інформаційні матеріали, ілюстрації, словник термінів, тестові завдання.

https://drive.google.com/file/d/1MGlMRWEbunJYl-E2uzSl4y43qFABC1yq/view

Землевпорядне проектування / Т. С. Одарюк, Н. Г. Русіна, Т. І. Басенюк

Розглянуто основи землевпорядного проектування, розроблення землевпорядної документації і проектів територіального та внутрі господарського землеустрою сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань, подано методологію ефективного і раціонального використання земель різних категорій, види і типи землекористувань, адміністративно-територіальні утворення, закономірності та методичні рекомендації з розробки та обгрунтування проектних рішень відповідно до форм власності на землю. Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни.

https://drive.google.com/file/d/1EmOmz67gtYkWejyPDhIE6JKSkqtMNyoj/view

Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система : навчальний практикум / Олег Качановський

Навчальний практикум містить методику виконання практичних робіт з дисципліни «Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система». Навчальний практикум рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

https://drive.google.com/drive/folders/1kmgWZO9BWYyM29MjOPBcpIThwDlcHNo-

Протиерозійна організація території / В. І. Обласов, Н. Г. Балик

Викладено основи раціонального використання земель,  розташованих на крутих схилах, по днищах балок, лощин і суходолів, комплекс природоохоронних та протиерозійних заходів з їх обгрунтуванням. Цілісним елементом природоохоронного комплексу на схилах представлена протиерозійна грунтозахисна культурно-меліоративна організація території сільськогосподарських підприємств. Для забезпечення надійного захисту грунтів від посиленої ерозії пропонується система організаційно-господарських, агротехнічних та лісотехнічних заходів. Поряд з вивченням незадовільних природних умов, необхідності проведення меліоративних заходів, встановлюються також природно-територіальні комплекси з їх окремими частинами (ландшафти, урочища, фації) та визначаються пропозиції щодо агроландшафтної організації території.

Дякуємо Вам, шановні викладачі  за вашу роботу!

Людмила БУРЯЧИНСЬКА,
завідувачка БІЦ

ПОШИРИТИ:
Перейти до вмісту